سوریه و ترکیه 2
سوریه و ترکیه 1
منجیل آستارا بوشهر
سال 82-83
از گذشته..
گذری بر شهرهای ایران 10
پاریس جشن بی کران
روسیه
مرداد1380
دمشق و مدینه
دشت هایی چه فراخ...
گذری بر شهرهای ایران 9