روسيه
سن پطرزبورگ - مسكو
[3]حـج
[2] حـج
حـج
در خانه ی دوستِ تنهایِ مهمان پذیر و مهمان دوست
... [2] سفرنامه ازبکستان
[1] سفرنامه ازبکستان