مسجد بایزید بسطامی
در حال بازگشت از روستای زیارت گرگان