گرجستان
ارمنستان
نقطه صفر مرزی
ایران،ترکیه، عراق
نقطه صفر مرزی
ایران،ترکیه، عراق
گرگان
قلعه رودخان
دوست...
باغ ملی
...سفر درس روستا2-آذربایجان
تخت سلیمان-مهاباد- تپه حسنلو
سفر درس روستا2-آذربایجان
تخت سلیمان-مهاباد- تپه حسنلو
...سفر درس روستا2-آذربایجان
تخت سلیمان-مهاباد- تپه حسنلو