دوستان
از راست ايستاده : مهدي شريف زادگان - غدبريان - جهانگير مبارز پور - ايرج ملكي - فاضل بياتي