[سفر نامه اروپا [2
[سفر نامه اروپا [1
...مقبره شاعر ، ملاحسن دزلی
بی تو گلهای پونه و نارنج /بوی اندوه و غم دارند بی تو آنچه که در ...