لندن
دانشگاه یو سی ای
بیرمنگام
بیرمنگام
ازمیر-افسوس-بیوک آدا
ترکیه
در راه بیوک آدا
ترکیه
ترکیه
اژدهای خفته