افغانستان
مردمی خوب و مهربان
مشهد
چهار بامداد اذان صبح